Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Bölüm Politikaları

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri üniversitemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri ulusal ve uluslararası ölçütler yakından takip edilerek bunlara uygun olarak planlanır ve uygulanır.
 • Yönetim ve gelişimde iç ve dış paydaşların katılımı, kalite güvence sistemine bağlılık amaçlanır.
 • Düzenli olarak bölüm toplantıları yapılır.
 • Yönetimde sürekliliği sağlamak için bölüm yönetimine ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ve araştırma görevlisiyle paylaşılır.

EĞİTİM  VE ÖĞRETİM POLİTİKASI

 • Öğretim süreçlerinde alanın ihtiyaçları ve öğrencilerin beklentileri birlikte gözetilir.
 • Öğrencilerin, Türkçe Öğretmenliği alanıyla ilgili temel kaynakları, süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin eğitim raporlarını izleme, yorumlama, faydalanmalarını sağlamak esastır.
 • Öğrencileri yeterli akademik ve mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip şekilde mezun etmek esastır.
 • Öğretim faaliyetlerini, farklı disiplinlerle iş birliğini önceleyen bir anlayışla yürütmek esastır.
 • Akademik programın yanında öğrencilerin çeşitli yönlerden gelişimini sağlayacak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere yer vermek esastır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

 • Öğretim faaliyetlerini öğrencilerin araştırmacı kimliklerini geliştirmek üzere planlamak esastır.
 • Üniversitenini misyon ve vizyonuna uygun olarak araştırma ve uygulamalar yapılması teşvik edilir.
 • Araştırma faaliyetlerinin nitelikli yayınlara dönüştürülmesi amaçlanır.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • İç ve dış paydaşların katılımıyla toplumsal katkı politikaları ve uygulamaları oluşturulur.
 • Toplumun ihtiyaç ve beklentileri esas alınarak akademik bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları planlarır ve gerçekleştirilir.
 • Bölümdeki akademik personel ve öğrencilerin topluma hizmet faaliyetlerine katılması teşvik edilir.

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

 • Öğrenci değişim programları çerçevesinde uluslararası hareketlilik teşvik edilir.
 • Akademik personelin uluslararası yayın yapmasını sağlayacak ortam ve imkânlar sağlanır.
 • Uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölüm olmak hedeflenmektedir.